ALGEMENE VOORWAARDEN BEAUTY CENTER ELYSEE 

 

Versie 15/01/2024

 

Artikel 1: Identiteit van Beauty Center Elysée /Beroepsvereniging Besko

 

BV INCANTO, met handelsnaam Beauty Center Elysée, met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Charlottalei 44, met ondernemingsnummer 0873.585.067 en BTW nummer: BE0873.585.067.

 

U kan Beauty Center Elysée contacteren als volgt:

E-mail:beautycenterelysee@gmail.com

Telefoon: 03/239.46.04

Website: beautycenterelysee.be

 

Artikel 2: Toepassingsgebied

 

De algemene voorwaarden van de onderneming BV INCANTO (hierna: “Beauty Center Elysée”) zullen van toepassing zijn op alle overeenkomsten die worden afgesloten tussen een Klant (hierna: “Klant”) en Beauty Center Elysée  met betrekking tot alle goederen of diensten die worden aangeboden door Beauty Center Elysée, al dan niet via de website. De algemene voorwaarden van de Klant zelf gelden niet, tenzij onderling uitdrukkelijk anders is bedongen. 

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, en in geval van tegenstrijdigheden, primeren deze specifieke voorwaarden. 

 

Artikel 3: Aanbod

 

Ondanks het feit dat de online catalogus en de website van Beauty Center Elysée met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Beauty Center Elysée niet. 

 

Beauty Center Elysée is wat de juistheid en de volledigheid van de aangeboden informatie betreft, slechts gehouden tot een inspanningsverbintenis. Beauty Center Elysée is niet aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Beauty Center Elysée  heeft het recht deze fouten aan te passen, ook wanneer een bestelling al bevestigd zou zijn. In dat geval heeft de Klant het recht te kiezen om van de aankoop af te zien dan wel om deze te bevestigen tegen de gecorrigeerde voorwaarde. Als de Klant niet binnen de week na de kennisgeving van de aanpassing laat weten dat hij de aankoop bevestigt, gaat Beauty Center Elysée  er van uit dat de Klant van de aankoop afziet. 

 

Elk aanbod bevat in elk geval alle informatie, waardoor het voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt. Beauty Center Elysée  kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product of behandeling.  

 

Beauty Center Elysée  is gerechtigd een bestelling of behandeling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de Klant betrokken is. 

 

Artikel 4: De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 3, tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod. Indien er echter een voorschot wordt gevraagd bij de bestelling, dan komt de overeenkomst pas tot stand op het moment van betaling van het voorschot. 

Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Beauty Center Elysée  onverwijld langs elektronische weg de bestelling. Het is de Klant zijn/haar verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het ingegeven e-mailadres juist is zodat de orderbevestigingsmail door de Klant kan worden ontvangen. Het is ook de verantwoordelijkheid van de Klant, indien SPAM filters worden gebruikt, om te waarborgen dat e-mails verzonden door Beauty Center Elysée , worden ontvangen door hem.

 

Artikel 5: Prijzen

 

Alle prijzen van de producten en behandelingen zijn in euro, inclusief BTW en exclusief verpakkings- en verzendingskosten. De aangeduide prijzen op de website kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze verkoop op afstand de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling.

 

De leveringskost kan variëren in functie van de bestemming van de goederen en de grootte van de bestelling. T.a.v. de Klant zal steeds het exacte bedrag van de leveringskosten op de online website worden meegedeeld, alvorens een bestelling wordt beëindigd. Wijzigingen in het BTW-stelsel of in de invoertaksen tussen het plaatsen van de bestelling en de levering zijn ten laste van de Klant.

 

In het geval van levering aan landen buiten Europa, is Beauty Center Elysée  niet verantwoordelijk voor eventuele bijkomende kosten die zich zouden voordoen in bepaalde individuele gevallen. Deze bijkomende kosten moeten worden gedragen door de Klant zelf. Het gaat bijvoorbeeld, doch niet limitatief over invoertaksen die in voorkomend geval zouden moeten worden betaald.

 

Artikel 6: Betalingswijze

 

Tenzij anders overeengekomen, moet de Klant voor de bestelling van producten de verschuldigde bedragen onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling betalen. 

 

Voor afspraken en behandelingen heeft Beauty Center Elysée  het recht om een voorschot van minstens 50,00 EUR te vragen, te betalen binnen de 48 uur na bestelling. Pas na (tijdige) betaling komt er een overeenkomst tot stand tussen de klant en Beauty Center Elysée. Hieruit volgt dat indien de Klant dit voorschot niet (tijdig) heeft betaald, de gemaakte afspraak komt te vervallen. Het saldo van de afspraak of behandeling moet door de Klant onmiddellijk na de afspraak of behandeling worden betaald. 

 

Betaling kan gebeuren door gebruik te maken van volgende betalingsmethoden: Bankcontact, Visa, MasterCard, Payconiq. 

 

De betalingsdienstverlener waarmee Beauty Center Elysée  samenwerkt is Mollie. De algemene voorwaarden van Mollie zijn te raadplegen via volgende link: [https://www.mollie.com/nl/user-agreement] Beauty Center Elysée  is niet aansprakelijk voor een tijdelijke buitengebruikstelling van de betalingsdienst. 

 

De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Beauty Center Elysée  te melden. Indien de uitgever van de krediet- of debetkaart van de klant weigert om in te stemmen met de betaling, kan Beauty Center Elysée  niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van de bestelling.

 

Indien er niet wordt betaald binnen de 14 kalenderdagen na een eerste betalingsherinnering, brengt het openstaande saldo een intrest op gelijk aan de intrestvoet zoals bepaald in artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2022 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties en een schadevergoeding zoals bepaald in in artikel XIX.4 WER, desgevallend geïndexeerd en dit te rekenen vanaf de dag na het versturen van een eerste betalingsherinnering. De klant heeft recht op dezelfde schadevergoeding en intrest als hiervoor voorzien in het voordeel van Beauty Center Elysée bij wanprestatie van deze laatste.

 

Bij niet tijdige en/of niet volledige (hoofdsom, eventuele interesten, schadebeding en eventuele gerechtskosten) betaling van een bestelling, behandeling of factuur op de vervaldag worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. In dat geval behoudt Beauty Center Elysée zich bovendien het recht voor om de uitvoering van alle lopende bestellingen en behandelingen te schorsen, en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding.

 

Artikel 7: Levering 

 

7.1:  Levering van bestelde goederen

 

Alle aanbiedingen op de webshop gelden tot zolang de voorraad strekt. Wanneer een goed op onverwachte wijze plots niet meer leverbaar zou zijn, wordt de Klant hiervan per e-mail op de hoogte gebracht door Beauty Center Elysée. De Klant zal dan de keuze hebben om een aangeboden alternatief te aanvaarden, dan wel terugbetaling van de betaalde prijs te ontvangen.

 

Beauty Center Elysée  zal de bestellingen binnen de 2 werkdagen na ontvangst ervan verzenden per post of per vervoerder, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. De leveringstermijnen zijn louter indicatief, waardoor laattijdigheid in de levering te wijten aan een vertraging bij de post of de vervoerder buiten de aansprakelijkheid van Beauty Center Elysée  vallen.

 

De goederen worden geleverd op het door de Klant opgegeven adres op het moment van zijn bestelling, in een ruimte op het gelijkvloers. De Klant is verplicht om de geleverde goederen op het afgesproken tijdstip in ontvangst te nemen en de nodige ruimte te voorzien zodat de goederen ook daadwerkelijk kunnen worden geleverd.

 

Beauty Center Elysée behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen te doen, die evenveel gedeeltelijke verkopen uitmaken. De gedeeltelijke levering van een bestelling kan in geen geval de weigering tot betaling van de geleverde goederen rechtvaardigen. 

 

Indien levering door de transporteur aan de Klant niet mogelijk is, en de goederen terug aan Beauty Center Elysée worden afgeleverd, dan zal de Klant de kosten voor de mislukte zending moeten dragen. Dit geldt niet indien de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, of indien levering onmogelijk was omwille van omstandigheden buiten de wil van de Klant om. Het is aan de Klant om een onmogelijkheid buiten zijn wil om aan te tonen.

 

De Klant heeft ook de mogelijkheid om de goederen zelf af te halen bij Beauty Center Elysée. Beauty Center Elysée  zal de Klant dan via e-mail informeren dat de goederen beschikbaar zijn voor afhaling.

 

7.2: Levering van afspraken en behandelingen

 

Afspraken en behandelingen worden ingepland volgens de beschikbaarheid van Beauty Center Elysée . Beauty Center Elysée heeft het recht om een afspraak of een behandeling te verzetten of te annuleren zonder dat de Klant enig recht heeft op vergoeding. 

 

Artikel 8: Risico- en eigendomsoverdracht

 

De eigendom van bestelde goederen zal pas worden overgedragen op de Klant tot na volledige betaling van al hetgeen de Klant aan Beauty Center Elysée verschuldigd is, met inbegrip van betaling van de overeengekomen prijs, kosten, intresten en eventuele schadevergoedingen. 

 

Niettemin zullen de risico’s van het verlies of vernietiging van het verkochte goed integraal worden gedragen door de Klant vanaf het moment dat het verkochte goed aan hem werd geleverd. Indien de vervoerder van de goederen wordt gekozen door de Klant, gaat de risico’s van verlies of beschadiging over op de Klant bij levering aan de vervoerder.

 

Beauty Center Elysée kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de vervoerder die Beauty Center Elysée heeft aangesteld. De aansprakelijkheid van Beauty Center Elysée blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de door Beauty Center Elysée gehanteerde verkoopprijs van de goederen, indien wordt aangetoond dat de goederen niet door de Klant werden ontvangen.

 

Artikel 9: Overmacht en hardship

 

Indien door gebeurtenissen en/of omstandigheden, onafhankelijk van de wil van Beauty Center Elysée al dan niet voorzienbaar op datum van het afsluiten van de overeenkomst, de uitvoering van verbintenissen van Beauty Center Elysée onmogelijk wordt, dan wel aanzienlijk wordt verzwaard, kan Beauty Center Elysée, onder geen enkel beding tot uitvoering gehouden worden, noch aansprakelijk worden gesteld.

 

Onder gebeurtenissen en/of omstandigheden die de uitvoering van verbintenissen onmogelijk maakt, dan wel aanzienlijk verzwaard en die niet afhankelijk zijn van de wil van Beauty Center Elysée, wordt bijvoorbeeld (niet-limitatief) verstaan: staking, lock-out, oproer, terreur, epidemie, ziekte, brand, overstroming, blikseminslag, overige buitengewone weersomstandigheden, vandalisme, pannes of – storingen m.b.t. nutsvoorzieningen, overheidsmaatregelen in het algemeen, wijzigingen in de toepasselijke wetgeving en/of regelgeving, te late levering door een leverancier, staking bij een leverancier, faillissement van een leverancier, tekort aan arbeidskrachten, machinebreuk, informaticavirus of bug, hacking, bevoorradingsmoeilijkheden in grondstoffen, materialen en energie, uitzonderlijke stijging van grondstofprijzen en/of lonen/ uitzonderlijke prijsstijgingen, enz.

 

Ingeval van dergelijke gebeurtenissen en/of omstandigheden zijn Beauty Center Elysée  en de Klant gebonden om de voorwaarden van de overeenkomst te heronderhandelen binnen de maand na het inroepen van dit artikel, rekening houdende met de gevolgen van de ingeroepen gebeurtenissen en/of omstandigheden. 

 

Indien zij niet tot een akkoord komen ter wijziging van de overeenkomst, zodat ze de verplichtingen kunnen verderzetten en dit binnen de maand na opstart van de onderhandelingen, heeft elke van hen het recht om de overeenkomst éénzijdig te beëindigen zonder enige opzegtermijn of opzegvergoeding.

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid

 

Beauty Center Elysée is slechts gebonden door een inspanningsverbintenis en garandeert geen enkel resultaat. 

 

Voorafgaand aan elke behandeling wordt de Klant op de hoogte gebracht van de aard en de omvang van de behandeling, de te verwachten resultaten en mogelijke risico’s. Tevens ontvangt de Klant heel wat informatie over de nabehandeling. De Klant moet zelf alle gegevens die redelijkerwijze van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering tijdig aan Beauty Center Elysée bezorgen. Soms wordt aan de Klant gevraagd om een schriftelijk consensusformulier in te vullen en te ondertekenen.

 

Beauty Center Elysée kan op geen enkele wijze worden aangesproken voor schade in hoofde van de klant indien dit een gevolg is van of mede veroorzaakt wordt door de klant zelf, zoals (niet limitatief): het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie (bv. over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding, etc.), vertraging ingevolge handelen of nalaten van de klant, miskenning van de schadebeperkingsplicht, het onkundig of onoordeelkundig gebruik van producten, het niet handelen in overeenstemming met de adviezen of instructies van Beauty Center Elysée of haar partners, etc. 

 

Op straffe van verval van recht moet elk bezwaar in verband met schade door de klant schriftelijk en gedetailleerd aan Beauty Center Elysée ter kennis worden gebracht binnen de 5 kalenderdagen na ontdekking ervan.

 

Indien de Klant bij een schadegeval zich zonder toestemming van Beauty Center Elysée laat behandelen door een derde, dan doet de Klant zodoende onherroepelijk afstand van enige vordering lastens Beauty Center Elysée. 

 

Tenzij in het geval van opzet of grove fout is Beauty Center Elysée niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen van de Klant.

 

Tenzij in het geval van opzet of grove fout, is de schadevergoeding waartoe Beauty Center Elysée eventueel gehouden zou zijn, beperkt tot rechtstreekse en voorzienbare schade en hoe dan ook begrensd tot hetgeen door de klant aan Beauty Center Elysée verschuldigd is uit hoofde van de reeds door Beauty Center Elysée uitgevoerde verbintenissen.

 

Artikel 11: Herroepingsrecht

 

11.1 aankopen via de webshop 

 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen via de webshop van Beauty Center Elysée. 

 

De Klant heeft het recht de overeenkomst te herroepen binnen de veertien kalenderdagen te rekenen vanaf de fysieke levering van de goederen, zonder opgave van motief en zonder betaling van een boete. Indien de termijn op een zaterdag, zondag of feestdag verstrijkt, dan wordt de termijn verlengd tot de daaropvolgende werkdag.

 

Gelet op de aard van de goederen is de herroepping enkel mogelijk indien de goederen ongebruikt en ongeopend in de originele verpakking zitten. Het teruggave recht is niet langer van toepassing na opening van de individuele verpakking, of na enige vorm van beschadiging van de waren.

 

De Klant kan het herroepingsrecht uitoefenen door Beauty Center Elysée  via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of email) op de hoogte te stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant dient deze verklaring toe te sturen naar de maatschappelijke zetel van Beauty Center Elysée  zoals vermeld in artikel 1 en kan hiervoor gebruik maken van het modelformulier tot herroeping, dat als bijlage bij deze algemene voorwaarden wordt toegevoegd. Gebruik van dit model is niet verplicht.

 

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het voor de Klant om zijn mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

 

De Klant dient de goederen onverwijld, doch niet later dan veertien dagen na de dag waarop hij besluit de overeenkomst te herroepen in de originele verpakking terug te zenden of te overhandigen. Bij deze terugzending moet melding worden gemaakt van het desbetreffende artikelnummer, de producten en hoeveelheden. De kosten van terugzending worden door de Klant zelf gedragen.

 

De verkoopprijs worden door Beauty Center Elysée aan de Klant teruggestort ten laatste op de dag waarop Beauty Center Elysée de goederen terug heeft ontvangen.  

 

11.2 Afspraken en behandelingen

 

De Klant heeft het recht om gemaakte afspraken en ingeplande behandelingen kosteloos te annuleren tot 3 kalenderdagen voor de afspraak/behandeling. Daarna wordt het voorschot geacht definitief verworven te zijn als forfait voor de uitvoering en/of levering tot dan, onverminderd het recht van Beauty Center Elysée om het meer geleverde en/of uitgevoerde aan te rekenen indien dit hoger zou zijn.

 

Indien de Klant een afspraak of behandeling inplant welke binnen de 14 kalenderdagen moet worden uitgevoerd, dan stemt de Klant er uitdrukkelijk mee in dat de uitvoering moet aanvangen tijdens het wettelijk herroepingsrecht en erkent de Klant daarmee dat hij zijn herroepingsrecht verliest. 

 

Artikel 12: Conformiteit,  commerciële garanties en gedragscodes

 

De Klant dient het geleverde onmiddellijk na ontvangst ervan na te kijken op eventuele zichtbare gebreken en op conformiteit met de gedane bestelling. Zichtbare gebreken alsook niet-conforme leveringen dienen uiterlijk binnen de 5 kalenderdagen schriftelijk aan Beauty Center Elysée ter kennis gebracht te worden, waarbij de Klant de gebreken op gedetailleerde wijze dient te omschrijven, bij gebreke waaraan ze onherroepelijk worden aanvaard respectievelijk als conform met de bestelling worden beschouwd. Een eventuele vordering op grond van zichtbare gebreken dient, op straffe van verval, binnen de 3 maanden na de levering te worden ingesteld. 

 

De Klant heeft, op straffe van verval, 2 maanden na de ontdekking ervan de tijd om een verborgen gebrek schriftelijk aan Beauty Center Elysée  te melden, waarbij de Klant de gebreken op gedetailleerde wijze dient te omschrijven, en moet deze een eventuele rechtsvordering wegens verborgen gebreken instellen binnen 1 jaar vanaf de dag waarop hij het gebrek heeft vastgesteld en uiterlijk binnen de 2 jaar na het ontstaan van de overeenkomst.

 

De klant kan slechts genieten van deze garanties na voorlegging van een geldige aankoopbewijs. 

 

Onverminderd de andere onderdelen van dit artikel, kan Beauty Center Elysée na levering en/of plaatsing enkel nog worden aangesproken voor de waarborgen waartoe zij door dwingende wetsbepalingen is gehouden.

 

Elk gebruik of verbruik van een levering, zelfs gedeeltelijk, houdt de aanvaarding in van de gehele partij.

 

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

 

Indien een (deel van een) bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere (delen van) bepalingen van deze overeenkomst aantasten. Partijen verbinden zich ertoe om te goeder trouw te onderhandelen over de vervanging van een nietige of ongeldige clausule door een clausule die zoveel mogelijk aansluit bij het resultaat dat de nietige of ongeldige clausule beoogde. Bij gebreke aan akkoord zal de rechter een geldige clausule in de plaats stellen. 


Het nalaten op gelijk welk moment door Beauty Center Elysée om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

 

Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de Klant meest gunstige bepalingen zullen prevaleren. 

 

Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waarnaar expliciet wordt verwezen.  

 

Elke bestelling/ afspraak/behandeling na wijziging, houdt een aanvaarding in door de Klant van deze nieuwe voorwaarden. 

 

Artikel 15: Persoonsgegevens

 

Beauty Center Elysée verwerkt de persoonsgegevens van de klant. Voor meer informatie omtrent de verwerking van deze gegevens verwijst Beauty Center Elysée naar haar privacy-policy, die te vinden is op haar website.

 

Artikel 16: Rechtskeuze en forumkeuze

 

De Belgische rechtbanken, meer specifiek de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen zijn bevoegd.

 

Het Belgische recht is van toepassing op alle juridische relaties tussen de partijen, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.


BIJLAGE:

 

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

 

— Aan 

 

BV INCANTO, met handelsnaam Beauty Center Elysée, met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Charlottalei 44, met ondernemingsnummer 0873.585.067 

 

E-mail:beautycenterelysee@gmail.com

Telefoon: 03/239.46.04

 

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (*)/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*) 

 

— Besteld op  

          

— Ontvangen op 

 

 — Naam /Namen Klant(en) 

 

— Adres Klant(en) 

 

— Datum

 

 — Handtekening van Klant(en) 

 

(*) schappen wat niet past.